„Skrzat” Przedszkole Niepubliczne w Rumi działa na podstawie:

1.Ustawy o systemie oświaty z dnia 07.09. 1991r. Art. 82 – 90 (Dz.U.z 1996r. Nr 67,poz.329 z późniejszymi zmianami),

2.Ustawy z dnia 26.06.1974r. Kodeks Pracy (DZ.U. z 1998r. Nr 21,poz.942 z późniejszymi zmianami),

3.Statutu Przedszkola,

4. Podstawy programowej wychowania w przedszkolu.

 

CELEM I ZADANIEM PLACÓWKI JEST: 

 1. Realizacja celów i zadań określonych w Ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności Rozporządzeniu MENiS z dnia 23. grudnia 2008r. W sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 15 stycznia 2009r. Nr 4 poz.17).
 2. Głównym zadaniem placówki jest:

·       Wspomaganie indywidualnego rozwoju każdego dziecka,

·       Sprawowanie opieki nad dziećmi, zapewnienie im bezpiecznych warunków pobytu,

·       Rozwijanie w ramach istniejących możliwości zainteresowań, uzdolnień i talentów dzieci,

·       Współdziałanie z rodzicami dzieci w zakresie niezbędnym dla ich rozwoju,

·       Przygotowanie dzieci do nauki w szkole.

 1. Realizując powyższe zadania placówka:

·       Zapewnia opiekę i wspomaga rozwój dziecka.

·       Rozpoznaje i uwzględnia indywidualne potrzeby dzieci, troszczy się o zapewnienie im równych szans, umacnia wiarę we własne siły i możliwości osiągania sukcesów.

·       Stwarza warunki do rozwoju samodzielności wychowanków, dążenia do osiągania celów, do podejmowania odpowiedzialności za siebie i za najbliższe otoczenie oraz własne postępowanie.

·       Stara się rozwijać wrażliwość moralną dzieci, uczyć odróżniania dobra i zła.

·       Kształtuje umiejętność obserwacji otaczającego środowiska, ułatwia rozumienie prostych zjawisk zachodzących w otoczeniu dziecka.

·       Zachęca dzieci do wyrażania swych uczuć, do otwartego kontaktu z rówieśnikami i dorosłymi.

·       Rozbudza ciekawość poznawczą, zachęca do aktywności badawczej i wyrażania własnych myśli i przeżyć.

·       Rozwija wrażliwość estetyczną, wyobraźnię i fantazję dzieci.

·       Tworzy warunki harmonijnego rozwoju fizycznego dzieci, uczy bezpiecznych i prozdrowotnych zachowań.

 1. Placówka zapewnia opiekę, zmierza do wychowania i uczenia się dzieci w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa oraz tworzy warunki umożliwiające dzieciom osiągnięcie dojrzałości szkolnej.
 2. Placówka sprawuje opiekę nad dziećmi w sposób dostosowany do wieku dziecka i jego potrzeb rozwojowych z uwzględnieniem warunków lokalowych, ekonomicznych, technicznych i administracyjnych.


PLACÓWKA: 

 • Zapewnia dzieciom bezpośrednią i stałą opiekę w czasie pobytu w budynku placówki.
 • Wspomaga i ukierunkowuje rozwój dziecka z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwoju w relacjach społeczno-kulturowych i przyrodniczych.
 • Współdziała z rodziną poprzez wspomaganie rodziny w wychowaniu dzieci, rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka, w miarę potrzeb podjęcia wczesnej interwencji specjalistów oraz w przygotowaniu dziecka do nauki w szkole.
 • Współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną zapewniając w miarę potrzeb specjalistyczną konsultację i pomoc na odrębnych zasadach.
 • Stosuje przepisy BHP i PPOŻ.

ORGANIZACJA PLACÓWKI 

 1. Przedszkole Niepubliczne „Skrzat” jest placówką dwuoddziałową zlokalizowaną w jednym budynku.
 2. Podstawową jednostką organizacyjną placówki jest oddział złożony z dzieci zgrupowanych według zbliżonego wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.
 3. Liczba dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego nie może jednorazowo przekraczać 16 dzieci.
 4. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego.
 5. Zapewnia się dzieciom możliwość udziału w zajęciach dodatkowych, które mogą być finansowane ze środków placówki lub dodatkowych opłat ponoszonych przez rodziców. Zakres i warunki finansowania przez placówkę zajęć dodatkowych ustala każdorazowo dyrektor.
 6. Organizacja i terminy zajęć dodatkowych ustalane są przez dyrektora placówki.
 7. Placówka może rozszerzyć ofertę opiekuńczą i edukacyjną w zależności od potrzeb i swoich możliwości.
 8. Dzieci mają możliwość korzystania z ogrodu z odpowiednio dobranymi urządzeniami dostosowanymi do wieku dzieci.
 9. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych organizowany jest jak najdłuższy pobyt w ogrodzie.
 10. Placówka w miarę możliwości zapewnia odpowiednie wyposażenie i oprzyrządowanie dla wychowanków.
 11. Placówka może organizować dla wychowanków różnorodne formy krajoznawstwa i turystyki. Organizację i program wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci, ich stanu zdrowia oraz sprawności fizycznej.
 12. Organizację pracy placówki w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia, uwzględniający wymagania zdrowotne, higieniczne i jest dostosowany do założeń programowych przedszkola.
 13. Dyrektor powierza każdy oddział opiece jednemu nauczycielowi. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności pożądane jest, aby nauczyciel prowadził swoją grupę przez wszystkie lata pobytu dzieci w placówce.
 14. Placówka funkcjonuje 11 miesięcy w roku, od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do 18.00.
 15. Jeden miesiąc wakacji (lipiec lub sierpień) placówka nie pracuje, wybór wolnego miesiąca leży w gestii dyrektora placówki.
 16. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym ustala dyrektor.
 1. Nieobecność dziecka w placówce nie zwalnia rodziców od obowiązku uiszczenia czesnego. W przypadku nieobecności dziecka zwrotowi podlega dzienna stawka żywieniowa za każdy dzień nieobecności w placówce pod warunkiem zgłoszenia nieobecności dziecka do godziny 8.00 do dyrektora placówki, w przypadku nie zgłoszenia nieobecności opłata za wyżywienie jest naliczana.
 2. Opłaty od rodziców pobierane są do 5 dnia każdego miesiąca z góry przelewem na konto lub do kasy przedszkola.
 3. W przedszkolu mogą przebywać tylko dzieci zdrowe, jeżeli istnieje podejrzenie choroby, nauczyciel ma prawo odmówić przyjęcia dziecka na zajęcia oraz zażądać zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia dziecka.

WYCHOWANKOWIE PLACÓWKI 

 1. Do placówki uczęszczają dzieci od 3 do 6 lat, w wyjątkowych wypadkach do przedszkola mogą uczęszczać dzieci w wieku 2,5 roku.
 2. Dzieci w placówce mają wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka.
 3. Dzieci powinny być przyprowadzane i odbierane z placówki osobiście przez rodziców (prawnych opiekunów), bądź inne osoby pełnoletnie, upoważnione przez rodziców.
 4. Pisemne upoważnienie powinno zawierać: imię i nazwisko osoby upoważnionej, numer i serię dowodu osobistego osoby wskazanej przez rodziców.
 5. Dziecko może być odebrane przez osobę upoważnioną tylko za okazaniem dokumentu tożsamości.
 6. Dyrektor zawiera z rodzicami umowę dotyczącą usługi edukacyjnej na jeden rok, z możliwością przedłużenia na lata następne.
 7. Wychowankowie placówki ubezpieczeni są od następstw nieszczęśliwych wypadków.

RODZICE WYCHOWANKÓW 

 1. Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:
  • Przestrzeganie statutu i regulaminu.
  • Przyprowadzanie i odbieranie dziecka z placówki przez rodziców lub upoważnioną przez rodziców osobę zapewniające dziecku pełne bezpieczeństwo.
  • Terminowe uiszczanie opłat za pobyt dziecka w przedszkolu.
  • Informowanie o nieobecności dziecka w przedszkolu, niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych.
 2. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współpracować ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju.
 3. Rodzice mają prawo do:

·       Zapoznania się z programem wychowawczym przedszkola oraz zadaniami wynikającymi z programu i planów pracy w danym oddziale.

·       Uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat postępów, sukcesów i niepowodzeń swojego dziecka.

·       Uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli i specjalistów w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy.

·       Wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi opinii na temat pracy placówki.